Thema Maatschappelijk vastgoed bevat de volgende sub-thema's:

Accommodatiebeleid

Waar denk jij aan bij accommodatiebeleid? Aan de stenen, de beheerskosten, een sluitende exploitatie, verduurzamingsopgave? Allemaal belangrijke aspecten. Spectrum legt het accent bij de gebruikers. Inwoners die zich een buurt- of dorpshuis wensen, dat het kloppende hart vormt van de gemeenschap.

Gemeenten komen bij ons met verschillende vragen over maatschappelijk vastgoed. Er is bijvoorbeeld een overschot aan locaties en de gemeente wil dat organisaties meer gaan samenwerken. Of een gemeente schakelt ons in om op een goede manier bewoners te betrekken bij het maken van keuzes. Ze merken dat plannen maken vanaf de tekentafel niet goed genoeg werkt.

Soms zijn de inwoners zelf onze opdrachtgever. Bijvoorbeeld omdat de kerk te koop staat en de buurt het gebouw graag wil behouden voor de wijk of het dorp. Of omdat een bestuur nieuwe wegen zoekt om het dorpshuis toekomstbestendig te maken. Dat maakt dat we beide kanten van het vraagstuk van binnenuit kennen en begrijpen.

Maatschappelijke waarde toevoegen

Door integraal te kijken naar accommodatie in een gebied en bewoners voorop te zetten, zorgen we voor een betere benutting van maatschappelijk vastgoed. Dus we verkennen het vraagstuk en inventariseren welke partijen ermee te maken hebben. We brengen vraag en aanbod in kaart, stellen de beschikbare en de benodigde vierkante meters vast en kijken naar de exploitatie. Vervolgens onderzoeken we welke maatschappelijke waarden een rol spelen. Door te luisteren naar inwoners en andere betrokkenen, achterhalen we welke kansen en uitdagingen er liggen. Uiteindelijk gaat het niet zozeer om de stenen, maar om wat er kan ontstaan in een accommodatie.

Oplossingen voor de lange termijn

Vraagstukken rond accommodaties raken veel partijen en zorgen meestal voor de nodige beroering. Het gaat om het behoeden van eigenheid en cultuur, om ondernemingszin en concurrentie. Er spelen oude sentimenten en er botsen tegenstrijdige visies en strategieën. Energie, betrokkenheid en frustratie wisselen elkaar af, het gaat veel te snel of tergend langzaam. Het is, kortom, nooit saai.

Die dynamiek vraagt van ons zorgvuldig navigeren tussen alle belangen en de ‘taal’ van de verschillende partijen verstaan. Het vereist een onafhankelijke positie: voor niemand de belangen behartigen, maar wél oog hebben voor alle belangen. De betrokken mensen meekrijgen om verder dan hun eigen belang te kijken. Zo komen we tot oplossingen met draagvlak, waar alle belanghebbenden mee verder kunnen én willen.

Onze aanpak

aanpak accommodatiebeleid
Recente projecten