Domeinoverstijgend samenwerken in Brakkenstein

Brakkenstein. Een fijne wijk in Nijmegen om te wonen. De wijk is ruim opgezet, met veel groen en met een universiteit, ziekenhuis en hogeschool is er veel werkgelegenheid in de directe nabijheid. Overlast van groepen of omwonenden speelt nauwelijks en veel bewoners in deze wijk lijken maatschappelijk sterk.

Toch dreigen veel oudere bewoners bij het ouder worden buiten de maatschappij te vallen. Ze zijn kwetsbaar en hebben ondersteuning nodig, met toenemende zorgbehoeften en woningaanpassingen als belangrijke aspecten. Veel van deze ouderen doen niet mee in de wijk en voelen zich eenzaam. Vrijwilligersorganisaties en professionals wilden daarom een wijknetwerk opzetten om deze groep beter te ondersteunen.

Uitdaging

Wijkplaats BUUR nam samen met HAN Hogeschool Arnhem en Nijmegen het initiatief en zocht hulp van Spectrum bij het samenbrengen en organiseren van het wijknetwerk. Want hoe pak je zoiets aan? Hoe sla je als wijk de handen ineen en bouw je met elkaar, inwoners(initiatieven), professionals, voorzieningen en diensten een leefbare en levendige wijk? Welke organisaties betrek je? Is er genoeg draagvlak binnen alle organisaties? Welke gezamenlijke ambities zijn er voor de wijk?

Tijdens een eerste netwerkbijeenkomst in 2021 kwam er meer aan het licht. Wijkpartners en bewoners ontmoetten elkaar. Soms voor het eerst! Onder begeleiding van onze adviseurs stelden ze een gezamenlijke visie en ambitie voor de wijk op. Iedere partij had zo zijn eigen bestaande systemen. Om nieuwe patronen in de wijk te leggen moesten die vaste gewoonten doorbroken worden.

Aanpak

Spectrum begeleidde het proces waarbij in vier stappen invulling is gegeven aan het wijknetwerk: verkenning, vormgeving, versteviging en toekomstbestendigheid. Daarbij hadden onze adviseurs de rol van proces- en gespreksleider tijdens de netwerkbijeenkomsten.

Bij stap 4, toekomstbestendig maken van het netwerk, paste Spectrum de Effectenarena toe. Een methode om zichtbare resultaten van deze nieuwe manier van samenwerken in kaart te brengen. Wat heeft dit netwerk opgeleverd voor de wijk en haar bewoners? De Effectenarena gaf een positieve impuls en nieuwe inzichten aan de groep. Deelnemers kregen meteen zin om nóg meer te doen en dachten na over partijen die nog aangehaakt konden worden. Ook bedachten ze creatieve en effectieve manieren om bewoners mee te laten doen aan het wijkleven. Want ook voor inwonersparticipatie heeft Spectrum verschillende speelse methodieken in huis. Dankzij sessies Creatief Denken, Lego Serious Play en inspiratiebezoeken bij vergelijkbare initiatieven, bedacht het netwerk de mooie Themabijeenkomsten voor bewoners, de bekende Beleef-en wandelroute in de wijk en organiseert ze nog steeds de bruisende Waarmaakmarkt op Burendag.

Resultaat

Nu, 3 jaar later, staat er een dynamisch wijknetwerk dat met elkaar creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen bedenkt. Én samen zorgt voor een betere dienstverlening waardoor meer bewoners beter bereikt en betrokken worden bij het wijkleven. Niet alleen de ouderen die hier wonen; er is ook meer verbinding tussen alle andere partijen en doelgroepen in de wijk.

Met het domeinoverstijgende netwerk zijn de systeemwereld en leefwereld dichter bij elkaar gebracht. Zo zijn naast bewoners(initiatieven) en voorzieningen ook professionals uit zorg, welzijn en cultuur én de gemeente betrokken bij het netwerk. Een vrijwilliger van de voetbalclub zit nu om de tafel met een maker uit de wijk, de fysiotherapeut, de regisseur sociaal van de gemeente Nijmegen, de opbouwwerker van de welzijnsorganisatie en nog 36 andere partners.

Wijkplaats BUUR en HAN brengen zij eens in het kwartaal het netwerk samen om zo verder te bouwen aan een leefbare en levendige wijk. Waar bewoners en professionals elkaar groeten en ontmoeten, samen leuke dingen doen en er voor elkaar zijn wanneer nodig.