Gebiedsregisseurs in Epe

De gemeente Epe is al op verschillende manieren bezig om bewoners te betrekken bij hun leefomgeving. Dat gaat over omgaan met elkaar en over invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid. Wat zie jij als bewoner in de wijk of kern waar je woont en wat zou er moeten gebeuren?

Nieuw zijn de gebiedsregisseurs die Epe heeft aangesteld voor de zeven wijken en buitengebieden. Het is hun taak om te signaleren wat er speelt en te zorgen dat er dan ook daadwerkelijk iets gebeurt. Door een vraagstuk op de juiste plek te leggen en te controleren of het daar niet geduldig geparkeerd blijft staan, maar daadwerkelijk aangepakt wordt. Het zijn eigenlijk een soort oliemannetjes (M/V) tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Het gaat al snel om concrete zaken als slechte verlichting of hondenpoepoverlast. Maar de bedoeling is om ook minder zichtbare sociale vraagstukken op te sporen en op de agenda te krijgen. Zijn er veel eenzame mensen en hoe vind je hen? Hoe gaan inwoners met elkaar om en wordt er naar elkaar omgekeken?

Anderen aanzetten tot actie

Spectrum coacht de gebiedsregisseurs in deze aanpak, die nieuw voor hen is. Het is een solisitsche functie en dan is samen leren in intervisiebijeenkomsten een goed idee. De eerste valkuil is zelf vragen en problemen op te gaan lossen. Maar het gaat er juist om te zorgen dat anderen in beweging komen en actie ondernemen. Dat mensen wegkomen vanachter hun bureau en rechtstreeks contact leggen. En gezamenlijk de veerkracht van de buurt versterken. Samen met de buurtverbinders zijn er straatgesprekken en huiskamerbijeenkomsten om te achterhalen wat er nou echt leeft. Buurtverbinders zijn vrijwilligers die contacten leggen en bewoners in de buurt aan elkaar koppelen (Buurt maken).

Op afstand betrokken

De gesprekken geven een scherper beeld bij de gegevens die de gemeente kan leveren over de buurt, zoals de bevolkingssamenstelling en het percentage inwoners dat een beroep doet op de wmo, de bijstand en dergelijke.
Spectrum organiseert een gemeentebrede bijeenkomst om de gebiedsopgaven vanuit inwoners breed te bespreken met inwoners zelf, maatschappelijke organisaties en de gemeente.

De gemeente geeft met de gebiedsregisseurs meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid aan de buurten om voor een goede leefbaarheid te zorgen. Tegelijkertijd kunnen de gebiedsregisseurs terugkoppelen wat er leeft en wat ertoe doet. Zo kan de gemeente tegelijkertijd loslaten en betrokken blijven.